شرایط و قوانین

                                                                                                                                                                                                               شرایط و قوانین فروشگاه آنلاین

                                                                                                                                                       در خرید خود دقت نمایید. اجناس فروخته شده پس ویا تعویض نمی شوند

                                                                                                                                                                                     ضمانت کالا شامل تعمیر می باشد نه  تعویض کالا

                                                                                                  اجناس جهت تعمیر در مدت ضمانت با خرج خریدار به محل تعمیرگاه مجاز مندرج در ضمانتنامه فرستاده می شوند

                                                                                                                          مدت زمان مورد نیاز جهت تعمیر دستگاه بستگی به موجودی قطعه مورد نیاز دستگاه می باشد

                                                                                                                                                           با خرید از این فروشگاه شما با شرایت ما موافق و از آن پیروی می کنید